باید پاشم بند کفشامو سفت کنم و راه بیفتم و به دونه دونه دیوارای شهر سر بزنم...