برنامه ریزی هایی که کرده بودم داره دونه به دونه و به ترتیب و پشت سر هم خراب می شه،چرا؟ فقط به دلیل بد قولی ها و بی مسئولیتی افرادی!

و به حدی پشت سر هم اتفاق می افته که حتی دیگه نمی خوام درموردشون بنویسم!

تو این مدت اولین بار که برنامه م خراب شد حالم بد شد،چند روز طول کشید و سعی کردم امیدم رو ببندم به برنامه ی بعدی و تلاش کنم واسش تا حداقل حال خوب(!)برای خودم حفظ کنم اما در عرض دو روز برنامه بعدی هم به هم ریخت، باز حال بد و به همین روال،فکر کردن به برنامه بعدی و دوباره خرابی و همینطور خرابی...و خرابی!

به گمونم پوستم داره کلفت می شه که دیگه حتی حالم هم بد نیست...!

:]