ببینیدش!
دردی که ادامه دارد تا ... ابد و یک روز...


. عارفه .
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان