کاش تو بخش "ارسال مطلب جدید" وبلاگا ، کنار این گزینه هایی که هست
(مثل تنظیمات فونت و  افزودن لینک و افزودن عکس و ...)
گزینه ی اخم و یه کوچولو داد زدن هم بود...
اونوقت هر موقع که لزومِ اخم و داد زدنو می دیدیم ، اون گزینه رو می زدیم...و انتشار!