1."قشر سوار ماشین شونده و سپس حالت تهوع گرفتنده" رو می شناسید؟!
2.اگر روزی در جمعی سوار شونده بر ماشینی ، کسی بود که از کنار پنجره نشستن گذشت و پذیرفت وسط بشینه،قدرش رو بدونیم؛
اما اگه اون فرد از قشر مذکور بود ،خیلی بیشتر قدرشو بدونیم...باور کنید کارِ کمی نمی کنن!
3.بعضی از راننده ها هستن که شب ، تو جاده نور بالا می زنن ،اصلا باید بزنن تا جاده رو ببینن!
اما بعضیاشون هستن،
که وقتی یه ماشین از رو به رو شون میاد،
نور بالارو خاموش می کنن،
بعد که اون ماشین رد شد ،دوباره نور بالارو می زنن ...
قدر اینا رو هم بدونیم!