امروز داشتم درس می خوندم ، بعد نگام افتاد به تسبیح قرمزه م!

احساس کردم چقدر بهش میاد دستبند باشه !!!


رفتم نخ ماهیگری رو آوردم

و تسبیح مو تبدیلش کردم به دستبند :))


خوشگل هم شد اتفاقا :))


من که دوستش دارم :)


پ.ن:

قالب رو عوض کردم ؛ یسری از مخاطبا نمی پسندیدن انگار اون قالب رو !

این بیانم که ...

بگذریم :/

خیلی خوبه !