1.یکی دو هفته ست که اینستاگرامم رو غیر فعال کردم !شاید چون وقتی تصمیمشو گرفتم تنها چیزی بود که اون لحظه زورم بهش می رسید!

2.یه بوم بزرگ گرفتم !البته نه خیلی بزرگ،ولی برا من بزرگه که تا حالا این سایزی کار نکردم،اولین تجربه ی این سایزی منه!

3.انتظار خیلی سخته خصوصا وقتی که...بی خیال...همین دیگه ،سخته...!

4.قیمت لوازم هنری چقدر بالا رفته،وقتی قیمتارو می دیدم حس کردم یکی از اصحاب کهفم! :|

5.یکشنبه خواهرم بعد از تقریبا سه هفته دوباره برمی گرده خونه... تا حالا این اندازه دلتنگش نشده بودم ... چقدر حساس تر شدم این روزا ... عجیبه...

6.تنهایی که تنهایی نداره می دونید ینی چی؟! یه چیزی تو مایه های : من درمیان جمع و دلم جای دیگری ست یا به قول سیاوش چه دردی ست در میان جمع بودن ولی در گوشه ای تنها نشستن...