تورا دوست دارم ولــــــی رو نکردم

فقط شــــــــــــــعر گفتم،هیاهو نکردم


نگفتم،که روزی که گفتم، بــــــگویی :

کف دست خــــود را که من بو نکردم


ضمیــــــــــــر مخاطب برایم تو بودی

به غیر تــــــو من،قصدی از او نکردم


سرم با تو چرخید هر ســــــو که رفتی

دلم را به غیر از تو همــــــــسو نکردم


به پیش حســــــــــــــــــودانِ تو اعتنایی

به یاوه ســـــــــــــــــراییِ بد گو نکردم


خودت را خودت را،تو را دوست دارم!

تو را دوســــت دارم،ولی رو نکردم....


"زنده یاد قیصر امین پور"