وقتی که از انتخاب رشته ت راضی باشی دروس عمومی می شن یه سری درس مزخرف و اضافی و الکی!

وقتی از انتخاب رشته ت ناراضی باشی دروس عمومی می شن یه سری روزنه ی امید!!!

و من

درحال حاضر,

حالت اول هستم....

البته

مدت ها پیش

حالت دوم بودم...