دانی که چیست دولت؟!

دیدار یار دیدن!

ولی ندیدن بهتره از نبودنش...

. عارفه . ۴ خوشم اومد :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان