بخش اعظم دلخوشی های یه دختر ، موهای بلندشه

که بهشون برسه

انواع و اقسام کلیپسا و گل سر ها و کش موها رو ، روی موهاش امتحان کنه

فرشون کنه

صافشون کنه

گوش خرگوشی(!)ببنده

دم اسبی بننده

یه وری بزنه

ببافدشون...

اما

اگه به دلایلی به جز تنوع و دلخواهی ، مجبور به کوتاه کردنشون شه،

بخش اعظم دلخوشی شو از دست می ده...


اونوقت راهی نداره جز اینکه به خودش بقبولونه :

موی کوتاه هم خوبه... موی کوتاه هم بهم میاد... :)