بعضی چیزا زمان دارن،
وقتی زمانش بگذره دیگه هیچوقت جبران نمی شه...هیچوقت...