خیلی سخته دل کندن از دوست داشتنی هات...

خیلی...


اما

چاره چیه وقتی گاهی مجبوری...

:(