تو شهر شلوغ تهران

برای تجربه ی سکوت

باید سر ظهر رفت تو کوچه پس کوچه های تنگ منیریه و امیریه...

اونجا می شه پیداش کرد...