هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی...

+جزیره ای پا بسته ام شده بن بست دنیای من...

+بیا تا اومدنت دیر نشده...

+کاش می تونستم بخونم قد هزارتا پنجره...

+لعنت به چراغ سرخ ،لعنت به چراغ سبز...

+بگیر دست مرا آشنای درد بگیر ،مگو چنین و چنان دیر می شود گاهی...