193

گفته بودم زمستون بهتره؟! گفته بودم! هنوز رو حرفم هستم با ادله رو حرفم هستم...

تابستونا نمیشه بخزی زیر پتو و گوله شی تو خودت و براخودت زار بزنی و دریا درست کنی و خودت غرق شی توش!!!

من تابستونای سختی رو پشت سر می ذارم، تابستون برا من فصل خشکمه، فصل بی بارونی م، فصل تحمل کردن ...

خسته شدم بس که گفتم خسته ام...

ولی خسته ام...

. عارفه .
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان