پسر حیدری و خوب همه می دانند

دل به دریا زدن از دست تو بر می آید...


"محمد شریف"