من شکل عزاداری امروزه رو نمی فهمم!

حدودا از یک ماه ، بیست روز قبل از محرم شروع می کنیم به نوحه گذاشتن و

عکس پروفایل محرمی کردن و

مشکی پوشیدن و

"من حسینی ام "گفتن و ...

بعد

این روال ادامه داره تا دقیقا ظهر روز عاشورا ،

حالا دیگه خیلی صبر کنیم تا شام غریبان!


دقیقا از فردای روز عاشورا ،

لباس مشکی ها در آورده می شه ،

تصاویر عوض می شه،

جوک گفتن و خندیدن و شادی ها شروع می شه،

موسیقی های شاد با صدای بلند تو خیابون ، تو ماشینا ،به گوش می رسه!!!

صدا و سیما هم که خودش بد تر از همه ، رقص محلی و موسیقی شاد و ....!!!

اصلا فراموش می کنیم به کل !!!

چرا؟!


مگه نه این که اصل عزا داری باید بعد از واقعه باشه؟!؟!؟!


+

اینا فقط درد دله، همین!