یه تیکه از موهای کوتاهمو قیچی کردم

پوستای بغل انگشتامو کندم

نشستم ناخونامو لاک زدم و وقتی خشک شد دونه به دونه شونو با همون ناخونا خراشیدم و پاک کردم

پوستای لبمم کندم

تو این بی قلم مویی دوتا قلم موی دیگه رو هم شکستم

همه این کارا رو کردم که اشکام سرازیر نشه...ولی...شد...