کسایی که عینک نمی زنن، علاوه بر تمام حسن ها و راحتی هایی که دارن ، یکی از بزرگترین لذتاشون اینه که می تونن برن زیر بارون راحت قدم بزنن...

ما عینکی ها،

اگر چنین قصدی داشته باشیم یا باید با عینکمون بریم زیر بارون ، که بعد از گذشت دقایقی ، به کل هیچ دیدی نداریم :|

یا باید عینکمون رو برداریم که در این صورت از همون ابتدا میزان دیدمون کم خواهد شد :|