چشم ِ تریاکی تو کم بود ، عینک هم زدی ؟!

شیشه ای کردی مرا تا خوب معتادت شوم !


"شهراد میدری"عکس:

عینکِ چار، پنج ساله ی من! :/