6کیلو کم کردن تو یه ماه غیر عادیه!

می دونم...ولی کاری از دستم برنمیاد...

پ.ن:

من اینطوری نبودم و سعی می کنم اینطوری نمونم

مخاطب برا من مهمه هیچوقت دلم نمی خواست مخاطب رو اذیت کنم ، اما تو این چند وقت انقدر که ناله کردم خودم هم از خودم ناراحتم !

اگه بخواید قطع دنبال رو بزنید،حق می دم به هر حال شما وظیفه ای ندارید که ناله های منو تحمل کنید

اما دوست تر دارم که نرید...

ببخشید...