+این چیه؟!

-آلوچه!

+آها!فک کردم سسه!

-[لبخند] بازکن بخورش!

+نه!خوشم نمیاد!

-چرا؟!

+بهداشتیه!

- :| :| :|

+D:پ.ن: + منم!