افتتاحیه: جمعه ۱۸ اسفندماه ساعت ۱۶ تا ۲۰

خوشحال می‌شم، تشریف بیارید.