اینطور که من متوجه شدم تو تعریف اکثر مامانا سه تا زمان هست که تو اون سه تا زمان هیچ کاری که بخوای بابتش از خونه بری بیرون نباید انجام بدی!
یا کله صبحه!
یا سر ظهره!
یا نصف شبه!
بعد قسمت جالبترش اینه که فقط و فقط هم همین سه تا زمان رو تو تعریف زمان دارن! :|

:))