دوستم برام سوغاتی نی لبک (!) آورده :|

بعد هی می گیرمش دستم نگاش می کنم!!! (چون نمی دونم باید باهاش چیکار کنم)


اگه چوپان بودم بلد بودم نی بزنم ! نه؟!؟