امروز به عمد دیر تر از رختخواب بلند شدم که مشتی باشم بر دهان بوی مدرسه ! D: