وقتی تصمیم می گیریم به کسی کمک کنیمͺ

حواسمون باشه داریم چی کار می کنیم

از انتهای کارمون مطمئن باشیم

از خودمون مطمئن باشیم که وسط کار جا نمی زنیم

اگه مال این حرفا نیستیم الکی کارای گنده تر از خودمون انجام ندیم

وقتی مسئولیت کمک کردن به کسی رو به عهده می گیریم حق نداریم جا بزنیم

وقتی قراره جا بزنیم پس حق نداریم مسئولیت به عهده بگیریم!