امروز برای هدیه گل نرگس بردم!

بهم نگاه کرد، لبخند زد،گلا رو بو کشید و گفت:

"تا حالا هیچکس به من نرگس نداده بود...من عاشق عطر نرگسم...

مرسی از مهربونیای همیشگی ت"


انقدر خوب شدم که تا چند روز شایدم یه هفته کامل شارژ باشم! :)


بهم گفت :

"دوستی با تو یه نقطه عطف تو زندگی مه"


چنان ذوقی کردم :))

ینی کله قند بود که تو دلم آب می شد :))


:)


پ.ن:اگه می خواید بپرسید که پس گلاش کو؟!

باید بگم که:

گلا رو تو راه خریدم وقت نشد عکس بگیرم :))