بعدِ یک عمر در اندیشــــه ی "فرهاد" شدن

یک نفر عاشق من بود، که "شیرین" می زد"ظهیر مؤمنی"