لطفا وقتی می خندید جیغ نزنید! :|

آدم می ترسه ,

خنده ش رو لبش خشک می شه! :|