ساعت سه شب!

- خوابی؟
+نه
-عه! تو هم خوابت نمی بره؟!
+اوهوم، میای بازی؟!
-بازی؟!؟! چی؟!
+اسم فامیل! :))
-پایه ام :))

                 *******

از ع!

اسم:
-عسل
+علی

فامیل:
-عرفانی
+علوی

غذا:
-عدسی
+عدس پلو

گل:
-عشقه
+عشقه

اشیا :
-عروسک
+عینک

حیوان :
-عنتر
+ننوشتم

ماشین:
-علگانس
+قبول نیست O_o
-خارجیه از کجا معلوم فارسی ش ع نباشه!
+به نظر من قبول نیست ولی باشه :/

میوه :
-عالو
+این دیگه خدایی قبول نیستO_o
این فارسیه مشخصا با الفه!
-مهم تلفظشه !!!
+من دیگه حرفی ندارم :|

یحتمل ساعت سه شب بشینی اسم فامیل بازی کردن همین می شه !!!

:)))