یک رمان همایونی 

حرف‌های نقاش دربارهٔ همه‌چیز

هر کتابی به‌جز این

معنی کتاب خوب

نوشتن پاداش نوشتن است